Mercedes-Benz

Další základní informace

Dovolená

Každý zaměstnanec naší společnosti v pracovním poměru má nárok na 5 týdnů placené dovolené ročně nebo na poměrnou část pro daný kalendářní rok. Čerpání dovolené se řídí Zákoníkem práce a je schvalována nadřízeným dle plánu dovolených. Všichni zaměstnanci jsou povinni před nástupem na dovolenou vyplnit a odevzdat formulář „Dovolená“, který je k dispozici na intranetu v sekci Užitečné formuláře a dokumenty. Vyplněnou žádost předají svému nadřízenému ke schválení.

Majetek společnosti

Majetek společnosti, její vybavení, zařízení a technické nástroje jsou zaměstnancům poskytnuty k využití pro pracovní účely, a to jak v prostorách firmy, tak i mimo ni. Každý zaměstnanec je odpovědný za dobrý stav veškerého svěřeného vybavení a majetku, včetně služebního vozidla. V případě závady nebo poškození svěřeného vybavení či majetku je každý zaměstnanec povinen tuto skutečnost co nejdříve oznámit svému nadřízenému.

Bezpečnost dokumentů a ochrana informací

Zaměstnanci jsou povinni zachovávat důvěrnost podnikové dokumentace, a proto je důležité dodržování těchto základních pravidel:

- Po opuštění svého pracoviště nenechávejte důvěrné materiály ležet na Vašem stole, vedle tiskárny nebo kopírky. K likvidaci již nepotřebných dokumentů používejte skartovací stroje, které jsou rozmístěny v prostorách naší firmy.

- Nikdy nenechávejte v autě přenosná PC ani jakékoliv dokumenty (tištěné nebo elektronické) týkající se společnosti Mercedes-Benz PRAHA, jejích zákazníků, dodavatelů nebo zaměstnanců.

- Veškeré dokumenty musí být umístěny a archivovány tak, aby byly přístupné pouze určeným zaměstnancům.

- Dodržujte zásady týkající se základních pravidel pro informační systémy a využívání informačních technologií umístěných na intranetu, oddělení Informační technologie.

Služební cesty, pojištění a stravné

V případě vyslání zaměstnance na pracovní cestu vyplní zaměstnanec žádost na formulář z intranetu MBPR / Užitečné formuláře a dokumenty – Cestovní příkaz a vyúčtování. Pracovní cesta je schvalovaná nadřízeným. Dodržujte pokyny uvedené ve formuláři. V případě služebních cest do zahraničí je zaměstnanec zodpovědný za platnost svého cestovního dokladu. Zajištění letenky se provádí přes smluvní agenturu BDC Travel.

V případě cesty služebním automobilem si zamluvte vozidlo ve vozovém parku (fuhrpark), linka 552, 555, nebo 336. Před odjezdem si vyzvedněte u pokladní ve 4. patře budovy na Chodově kartičku cestovního pojištění.

Zkratky

HR oddělení – oddělení Lidských zdrojů (Personální oddělení)

IT – informační technologie

MBCZ – Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o.

MBPR – Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.

Kampaň rizika práce „na černo“

Téma „práce na černo“ se v médiích objevuje velmi často. Mnohdy je ale stále bráno na lehkou váhu a představa o tom, jaká rizika s sebou práce „na černo“ skutečně přináší, je velmi zkreslená. Proto jsme v naší společnosti uskutečnili kampaň „Práce na černo“, abychom zvýšili povědomí veřejnosti na toto téma, protože i někteří podnikatelé v automobilovém průmyslu, jak víme z médií, nabízejí práci bez pracovní smlouvy. Případně se smlouvou, ale s minimální mzdou, přičemž ostatní peníze jsou pracovníkům vypláceny takzvaně „bokem“.

Na odchod z jakékoli stabilní společnosti za příslibem vyššího platu mohou ale zaměstnanci

nepěkně doplatit. Zdánlivě lepší platové podmínky totiž nejsou ve skutečnosti výhodné a rozhodně nenahradí plnohodnotnou mzdu z pracovního poměru. Je dobré si uvědomit, že pokud hrubá mzda činí například 20 000 korun, zaměstnavatel za zaměstnance zaplatí dalších 34 % navíc za zákonné odvody, tedy celkem 26 800 korun. Jak již bylo řečeno, firmy, které zaměstnávají „na černo“, neodvádí za své zaměstnance odvody na sociální a zdravotní pojištění. Osoby, které se takto nechají zaměstnat, láká možná v ten daný okamžik „vyšší“ aktuálně vyplacený výdělek, touží vydělat peníze rychleji a také dostávat peníze „bokem“ na ruku vícekrát měsíčně. Mohou tak mít pocit, že si vydělávají více peněz. Ale v případě, že onemocní, přijdou k úrazu nebo ztratí práci, na tom výrazně prodělají, protože zůstanou zcela bez finančních prostředků.

Rizik práce „na černo“ je celá řada. Především jsou to sankce pro obě strany, tedy zaměstnance i zaměstnavatele, které udělí na základě kontroly Úřad práce. Pokuta může dosáhnout statisíců korun. Dále pak v případě pracovního úrazu a při nemožnosti vykonávání práce nevzniká zaměstnanci nárok na sociální dávky a ani nemocenské dávky v těchto případech stát nevyplácí. Pokud někdo pracuje „na černo“, musí počítat také s dopadem na výši starobního důchodu. Mezi další negativní faktory hrozí při práci bez pracovní smlouvy také okamžité ukončení práce bez výpovědní lhůty. Také v mnoha případech pracovníkům nikdo neposkytuje odborná školení, a oni tak nemohou do budoucna prokázat praxi. Lidé zaměstnaní „na černo“ nemohou počítat s příplatky nebo výkonovou odměnou, ale ani s odměnami za pracovní či životní výročí a dalšími benefity. Komu chybí doklad, že je řádně zaměstnán, nemůže si vzít ani hypotéku, ani půjčku od finančních institucí.

Důležitá telefonní čísla

HR Manager – 271 077 233

HR Generalist (školení, rozvoj a nábor zaměstnanců) – 271 077 230

HR Administrativa, Mzdová účtárna  – 271 077 201

IT oddělení – 271 077 113

Objednání kancelářských potřeb - 271 077 704

Recepce Chodov - 271 077 171

Recepce Stodůlky osobní vozy - 271 077 914

Recepce Stodůlky nákladní vozy - 271 077 925

Ostraha - 271 077 845

Úklid - 271 077 854

Pokladna (finanční účtárna) - 271 077 213

Naším společným úkolem je vytvářet slušné a kolegiální pracovní prostředí. To se nám podaří jen tehdy, jestliže budeme každému jednotlivci projevovat úctu a brát na sebe navzájem ohled.